Vedtægter - Skovlunde Gml. Flyveplads

Der er her tale om Markedspladsen i Ballerup. Betingelser i forbindelse med lån af areal: • At arealet efterlades rengjort, som det forefindes, og at eventuelle skader udbedres af kommunen for jeres regning. • At der ikke køres med biler i området. Parkering skal ske på befæstede arealer indrettet dertil. • At der bruges løbeliner, gummitov eller elspil til optræk. Liner må ikke genere øvrig færdsel i området. • At der ikke flyves med motoriserede (el/eksplosion/jet) fly. Tilladelsen gives udelukkende til modelsvævefly. • At der ikke flyves i lav højde over beboelses områder herunder også nyttehaver ol. • At aktiviteten ikke er til fare eller gene for andre brugere, der færdes på arealet. • At der ved større arrangementer, mere end 10 ”piloter”, søges særskilt tilladelse.